Regulamin rozpatrywania reklamacji dotyczących szkoleń

Zasady składania reklamacji dotyczących realizacji usług szkoleniowych Nomeno sp. z o.o. sp.k.

I. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

1) osobiście w siedzibie Nomeno sp. z o.o. sp.k.

2) w formie pisemnej przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), za pośrednictwem kuriera lub posłańca na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 68, 04-036 Warszawa.

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aleksandra.kuzma@nomeno.pl lub eliza.kawalek@nomeno.pl

 

II. Reklamacje mogą dotyczyć usług szkoleniowych wykonanych w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed złożeniem reklamacji.

Reklamacje zgłoszone osobiście w formie ustnej w siedzibie Nomeno sp. z o.o. sp.k. uznaje się za przyjęte w momencie wypełnienia i podpisania dokumentu reklamacji.

III. Okres rozpatrywania reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Nomeno sp. z o.o. sp.k. Termin ten może ulec przedłużeniu maksymalnie do 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni. O niemożności udzielenia odpowiedzi na informację w terminie Nomeno sp. z o.o. sp.k. informuje Klienta w formie pisemnej, podając:

a) przyczyny opóźnienia,

b) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy

c) przewidywany termin rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

IV. Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub, o ile Nomeno sp. z o.o. sp.k. wprowadzi taką formę, za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.

Klient może w treści reklamacji wskazać preferowany sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Nomeno sp. z o.o. sp.k. dołoży należytych starań w celu ustalenia adresu, na który powinna zostać przekazana odpowiedź, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożność jej przekazania w wyniku niewskazania przez Klienta adresu korespondencyjnego. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie:

a) w formie pisemnej na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny, chyba że Uczestnik w treści reklamacji wskaże inny adres z zaznaczeniem, iż na ten właśnie adres oczekuje odpowiedzi,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku o dostarczenie reklamacji pocztą elektroniczną, odpowiedź udzielana jest na wskazany adres e-mail.

 

V. Sposoby składania odwołania

W każdym czasie Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń oraz braku polubownego rozwiązania sporu między Klientem a Nomeno sp z o.o. sp.k., Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy lub wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Klient, będący konsumentem, ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823 z późn. Zm.

Regulamin Konkursu Lok na Bok – pracownia fryzjerska
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) i fundatorem nagród jest Nomeno Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 68, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest prowadzony na profilu Lok na Bok – pracownia fryzjerska (zwanym dalej “Fanpage”). Konkurs na charakter lokalny.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące użytkownikami
  i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodziny pracowników organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
  2. zaznaczenie “Lubię to” Fanpage
  3. udostępnienie posta z konkursem
  4. zaproszenie dwóch osób do udziału w konkursie
  5. wyrażenie zgody na publikację danych zwycięzcy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook czy innych nośników.
 • 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym wierszyka/rymowanki związanego z nazwą salonu LOKnaBOK (komentarz z największą ilością polubień brany jest pod uwagę do rozstrzygnięcia konkursu)
  2. zaproszenie dwóch osób do udziału w konkursie i udostępnienie posta z konkursem
 2. Udział w konkursie jest różnoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażenie zgody na publikację materiałów na profilach w kanałach social mediów Organizatora.
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodą w konkursie są:

– msc.1 Rytuał Eksperience o wartości 170 PLN + zestaw kosmetyków firmy Revlon o wartości 243 PLN.

– msc. 2 i 3 zestaw kosmetyków firmy Revlon o wartości 243 PLN.

 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród osób, które spełnią warunki wymieniowe w §3 pkt 1, przez Komisję konkursową.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Lok na Bok – pracownia fryzjerska.
 2. Konkurs trwa od dnia 19.04.2022 godz.12.00 do 30.04.2022 godz.12.00.
 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 3. ust. 1 Regulaminu.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja konkursowa, składająca się z trzech osób, w drodze analizy atrakcyjności wykonania zadania opisanego w § 3. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni trzech zwycięzców.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w specjalnie przygotowanym poście i w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Lok na Bok – pracownia fryzjerska.
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48h od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie przekazana w terminie ustalonych z uczestnikiem.
 9. Osoba biorąca udział w konkursie, oświadcza, że zapoznała się z powyższym regulaminem i go akceptuje.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli nie stawi się na umówiony termin zabiegu (nagroda za miejsce 1) i nie uprzedzi o tym fakcie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2022 i obowiązuje do 30.04.2022 do 12:00
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

LOKnaBOK_salon_Regulamin_konkursu_FB_FULL_15.04

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format